Vzor smlouvy pro Depot Prague Malešice                                           

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ PŘÍSTUPU K INTERNETU

uzavřená podle § 262 odst. 1 obchodního zákoníku mezi

 

POSKYTOVATELEM (dodavatel):

ELNET GROUP  spol. s r.o.

Se sídlem:                                         Puškinovo náměstí 682/2, PSČ 160 00, Praha 6

Provozovna:                                     Kundratka 1994/20, PSČ 180 00, Praha 8

IČO:                                                    24813184

DIČ:                                                    CZ24813184

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 176619

Zastoupená:                                     Ladislavem Uldrichem – jednatelem společnosti

Kontaktní údaje:                             telefon: 777 801 910, email: info@elnet-group.cz, www.elnet-group.cz

 

PLÁTCEM (odběratel):

Jméno a příjmení (name and surname):                

Trvalá adresa (permanent address) :                     

Datum narození (birthdate) :                                  

Telefon (telephone number) :                         

Email (e-mail) :                                                          

Číslo bytu/pokoje (apartment/room number):   

 

SLUŽBA A POPLATKY:            Cena za 1 připojené zařízení 120 Kč/měsíc

Počet připojených zařízení:          ð 1     ð 2     ð 3     ð 4     ð 5                     

Fakturační období:                         ð měsíční

Fakturaci zasílat:                            ð emailem = zdarma     ð poštou = s poplatkem 45 Kč za každou fakturu

 

                             

Poskytovatel a uživatel se dohodli na smluvních podmínkách uvedených na další straně této smlouvy.

Tyto podmínky jsou nedílnou součástí smlouvy. Cena služeb se odvíjí od aktuálního počtu připojených zařízení. V případě přidání/odebrání zařízení bude platné potvrzení změny formou emailu příp. sms, a poté upravená fakturovaná částka.

 

 

 

…………………………………………….                                                                             …………………………………………………

Za posktytovatele                                                                                                   Za plátce

 

 

Všeobecné obchodní podmínky Elnet Group s.r.o.
Platné od 21.4.2020

Předmět smlouvy a sjednání smlouvy
1.1 Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli přístup k síti Internet a jejím službám. Uživatel se zavazuje za objednané služby platit příslušné poplatky v souladu s podmínkami stanovenými ve smlouvě.
1.2 Poskytovatel tímto prohlašuje, že má potřebná oprávnění k výkonu všech práv a povinností.
1.3 Poskytovatel nabízí své služby na www.elnet-group.cz

Zařízení k poskytování služeb
2.1 Připojení k síti Internet je realizováno prostřednictvím:
a) bezdrátové připojení k internetu wifi.
2.2 Uživatel je povinen zabezpečit vlastní hardwarové a softwarové prostředky, včetně instalace potřebné k provozu počítače a k využívání služeb Internetu dle pokynů poskytovatele. Poskytovatel neodpovídá za funkčnost či provoz těchto prostředků.

III. Práva a povinnosti smluvních stran
3.1 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel nenese odpovědnost za obsah a využití poskytovaných služeb, nebo za informace dostupné v síti Internet, ani za přenos dat prostřednictvím sítě Internet, přestože jsou tyto informace přístupné prostřednictvím služeb dodávaných poskytovatelem.
3.2. Uživatel se zavazuje poskytovat potřebnou součinnost pro plnění předmětu smlouvy poskytovateli.
3.3 Uživatel tímto uděluje poskytovateli souhlas s prováděním prací souvisejících s dodávkou objednaných služeb, opravou, úpravou, montáží, údržbou, seřízením, doplněním, změnou, přemístěním, revizí, měřením či demontáží zařízení poskytovatele v prostorách místa instalace, a pokud to bude nezbytné pro plnění předmětu smlouvy, i do ostatních prostorů nemovitosti, a to za přítomnosti uživatele či jeho zástupce. Za účelem plnění smlouvy se uživatel zavazuje umožnit na požádání poskytovateli nebo poskytovatelem pověřené osobě na základě písemného pověření přístup do prostor místa instalace po celou dobu trvání smlouvy, jakož i v souvislosti s jejím ukončením.
3.4 Uživatel bere na vědomí, že poskytovatel může provádět měření objemu přenesených dat technickými prostředky poskytovatele.
3.5 Uživatel bere na vědomí, že komunikace prostřednictvím sítě Internet není bezpečná a přenášené údaje mohou být napadeny nebo ztraceny. Uživatel bere na vědomí, že při užívání objednaných služeb nebo jiných služeb on-line existují či mohou existovat určité aplikace, prostřednictvím kterých mohou třetí osoby získat přístup k počítači uživatele. Uživatel je povinen učinit veškerá opatření k ochraně svých dat a opatření k zabránění průniku do jeho sítě a k jeho zdrojům. Uživatel je povinen zabezpečit zařízení, které používá k příjmu a přenosu internetu (router a modem) řádným přístupovým heslem a nakládat s tímto heslem jako s důvěrným údajem. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv škody vyplývající nebo jinak se vztahující k takovému přístupu třetích osob k počítači uživatele či jinému zařízení (které používá k příjmu a přenosu internetu) nebo k jakékoliv ztrátě dat uživatele umístěných na jeho počítači ani za případné užívání takových aplikací uživatelem. Uživatel je výlučně odpovědný za provedení zálohování dat na svém počítači a poskytovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za to, zda uživatel takové zálohování dat provedl či nikoliv.
3.6 Uživatel se zavazuje užívat poskytované služby v souladu s právními předpisy.
3.7 Uživatel se zavazuje zdržet se jakýchkoliv jednání, která porušují etická pravidla chování na síti Internet, zejména se uživatel zavazuje nezasílat prostřednictvím elektronické pošty nevyžádané hromadné zprávy (tzv. spamming atp.).
3.8 Uživatel se zavazuje nepodnikat žádné pokusy o průnik do jiných datových sítí, pro které nemá oprávnění k přístupu.
3.9 Uživatel se zavazuje užívat objednané služby výhradně pro svou vlastní potřebu a není oprávněn k jakémukoliv jinému využití dodávaných služeb bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele, zejména není uživatel oprávněn umožnit komerční užívání služeb třetím osobám. Za porušení této povinnosti je uživatel povinen zaplatit poskytovateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (pět tisíc korun českých) za každé jednotlivé porušení.
3.10 Porušení povinností stanovených v čl. 3.2 a čl. 3.3 je považováno za závažné porušení smlouvy a poskytovatel je oprávněn okamžitě omezit nebo přerušit poskytování služeb uživateli, a to bez předchozího upozornění. Sjedná-li uživatel nápravu, poskytovatel v přiměřené lhůtě obnoví dodávku služeb uživateli, a to základě písemné žádosti uživatele a po zaplacení smluvní pokuty ve výši 5000,- Kč (pět tisíc korun) v případě jednotlivého porušení povinnosti podle čl. 3.3
3.11.  Poskytovatel se zavazuje zabezpečit prostupnost datové sítě dle charakteru objednaných služeb v souhlasu s dalšímu podmínkami smlouvy.
3.12. Poskytovatel umožňuje změnu stávajícího internetového tarifu prostřednictvím žádosti zaslané na příslušnou emailovou schránku uvedenou na www.elnet-group.cz. Tato žádost musí být poskytovatelem schválena a potvrzena formou emailové odpovědi. Poskytovatel stanový datum, kdy změna vejde v platnost.
3.13. Poskytovatel nabízí k pronájmu veřejnou IP adresu na dobu neurčitou. Lze zažádat prostřednictvím zprávy zaslané na příslušnou emailovou schránku uvedenou na www.elnet-group.cz. Tato žádost musí být poskytovatelem schválena a potvrzena formou emailové odpovědi. Po udělení veřejné IP adresy je uživatel povinen platit odpovídající částku spolu s cenou internetového tarifu. Podmínky pro poskytování a využívání veřejné IP adresy jsou identické pro poskytování přístupu k internetu uvedené ve všeobecných podmínkách Elnet Group s.r.o.. Poskytovatel si vyhrazuje právo na okamžité odebrání veřejné IP adresy v případě, že uživatel bude svým jednáním porušovat zákon.

Odstraňování poruch a závad
4.1 Při poskytování služeb může docházet k občasnému snížení kvality, dočasnému omezení, případně k dočasnému omezení či přerušení poskytování objednaných služeb. Pokud je to možné, oznámí poskytovatel takovou skutečnost uživateli vhodným způsobem předem (např. prostřednictvím elektronické pošty nebo webových stránek poskytovatele).
4.2 Uživatel je povinen ohlásit poruchy v dodávce služeb nebo na zařízení poskytovatele neprodleně po jejich zjištění.
4.3 Poskytovatel se zavazuje odstranit poruchy na své straně nejpozději do tří pracovních dnů do jejich ohlášení, pokud mu v tom nebrání objektivní důvody, zejména nedostatečná součinnost uživatele (neumožnění přístupu), přerušení dodávky elektrické energie apod.
4.4 Bude- li porucha na straně poskytovatele takového charakteru, že způsobí přerušení dodávky služby po dobu delší, než tři pracovní dny od odhlášení poruchy uživatelem, bude uživateli na základě jeho písemné žádosti odečtena poměrná část jeho pravidelného poplatku po dobu přerušení dodávky služby ode dne ohlášení poruchy poskytovateli, a to zpravidla v následujícím zúčtovacím období, ledaže toto přerušení dodávky služby bylo způsobeno okolnostmi, za které poskytovatel neodpovídá (zejména vyšší moc, zavinění třetí osoby, atp.). Poskytovatel neodpovídá za škodu či ušlý zisk, který uživateli vznikl z důvodu, že služba byla poskytnuta vadně či nebyla poskytnuta vůbec.
4.5 Poskytovatel je oprávněn ze závažných technických nebo provozních důvodů omezit poskytování služeb na dobu nezbytně nutnou.
4.6 Náklady na odstranění poruchy nese poskytovatel s výjimkou případů, kdy závadu způsobil uživatel nebo je-li závada způsobena poruchou na hardwarovém nebo softwarovém zařízení uživatele. V takovém případě je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli finanční úhradu za odstranění závady dle platných cen poskytovatele.

Poplatky a platební podmínky
5.1 Uživatel je povinen platit pravidelné poplatky v souladu s tarifem uvedeném v dané smlouvě. Aktuality v ceníku jsou uvedené na www.elnet-group.cz v příslušné sekci.
5.2 Pravidelné poplatky je uživatel povinen hradit na bankovní účet poskytovatele nejpozději do patnácti dnů po obdržení vyúčtování služeb poskytovatelem. Vyúčtování s platebními údaji obdrží uživatel na emailovou adresu uvedenou ve smlouvě.
5.3 Způsob a interval platby pravidelných poplatků mohou být měněny dohodou smluvních stran. Návrh na změnu způsobu nebo intervalu plateb pravidelných poplatků je smluvní strana povinna navrhnout druhé smluvní straně písemným oznámením nebo po vzájemné dohodě prostřednictvím emailové schránky poskytovatele ve lhůtě nejméně třicet dnů před zamýšlenou účinností navrhované změny. K akceptaci navrhované změny druhou stranou dojde na základě písemného nebo elektronického souhlasu a jeho doručení navrhovateli.
5.4 Poskytovatel je oprávněn kdykoliv za trvání smlouvy navrhnout uživateli změnu výše pravidelných poplatků, a to písemným oznámením nové výše pravidelného poplatku uživateli ve lhůtě nejméně třiceti (30) dnů předem (dále také jen „písemné oznámení“). Uhrazení pravidelného poplatku v jeho nové výši uživatelem je považováno za souhlasný projev vůle uživatele s touto změnou; tím je změna sjednána. Pokud po uplynutí třicetidenní (30) lhůty po doručení písemného oznámení uživatel uhradí pravidelný poplatek v jeho původní výši, má se zato, že se změnou výše pravidelných poplatků nesouhlasí; v takovém případě smlouva končí uplynutím devadesáti (90) dnů od doručení písemného oznámení uživateli. Za písemné oznámení změny pravidelného poplatku se považuje i e-mailová zpráva.
5.5 Pro případ prodlení uživatele s platbou je poskytovatel oprávněn účtovat uživateli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Poskytovatel je oprávněn omezit nebo přerušit poskytování služeb uživateli, a to i bez předchozího oznámení, bude-li prodlení uživatele trvat déle, než sedm (7) dnů. Zaplatí-li uživatel celou dlužnou částku, poskytovatel obnoví dodávku objednaných služeb v přiměřené lhůtě dle svých možností; a to po zaplacení manipulačního poplatku ve výši 500,– Kč. V případě opakovaného prodlení plateb je poskytovatel oprávněn požadovat platbu předem na základě zálohové faktury.
5.6 Poskytovateli náleží po dobu platnosti smlouvy právo na úhradu pravidelných poplatků na základě smlouvy bez ohledu na to, zda uživatel skutečně využíval objednané služby.
5.7 Změnu tarifu provádí poskytovatel bezplatně a změna nabývá účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl požadavek na změnu písemně podán.
5.8 Při platbách předem poskytuje poskytovatel následující slevy: 3 měsíce 5%, 6 měsíců 7%, 12 měsíců 10%.

Trvání a zánik smlouvy
6.1 Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou.
6.2 Výpovědní lhůta činí jeden měsíc. Výpovědní lhůta počíná plynout prvního dne následujícího měsíce po měsíci, ve kterém byla druhé straně písemná výpověď doručena. Uživatel i poskytovatel je oprávněn vypovědět smlouvu bez udání důvodů, nejdříve však po uplynutí tří měsíců ode dne podpisu smlouvy. Uživatel je povinen hradit pravidelné poplatky a plnit další své povinnosti dle této smlouvy až do uplynutí výpovědní lhůty.
6.3 Poskytovatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) v případě prodlení uživatele s platbou pravidelných poplatků delším, než třicet (30) dnů,
b) v případě, že uživatel porušuje povinnosti vyplývající ze smlouvy takovým způsobem, který poskytovateli znemožňuje a/ nebo podstatně ztěžuje plnění smluvních závazků,
c) jestliže poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb, které tvoří předmět smlouvy,
d) nastanou–li při instalaci technického zařízení nepředvídatelné okolnosti, které poskytovateli znemožní zahájení dodání služeb do třiceti (30) dnů ode dne uzavření smlouvy,
e) z jiných technických důvodů na straně poskytovatele, které znemožní poskytovateli plnit předmět smlouvy po dobu delší třiceti (30) dnů a nedojde-li k jiné dohodě smluvních stran,
f) uživatel uvedl ve smlouvě nepravdivý údaj nebo bezdůvodně odmítá poskytovateli součinnost.
Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení uživateli.
6.4 Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy:
a) v případě, že poskytovatel přestane dodávat objednané služby po dobu delší, než třicet (30) dnů,
b) jestliže poskytovatel ztratí oprávnění k poskytování služeb, které tvoří předmět smlouvy.
Odstoupení od smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení poskytovateli. Písemné oznámení uživatele o odstoupení, jakož i výpověď smlouvy uživatelem, lze učinit písemným oznámením podepsaným uživatelem, které bude naskenováno a zasláno e-mailem na adresu poskytovatele uvedenou v záhlaví této smlouvy.

VII. Ochrana osobních údajů
7.1 Poskytovatel informuje uživatele a uživatel bere na vědomí, že k účelu plnění smluvních povinností poskytovatele vyplývajících z této smlouvy, i zákonných povinností poskytovatele vyplývajících zejména ze zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích a z daňových zákonů, poskytovatel jako správce zpracovává osobní údaje uživatele v rozsahu uvedeném v záhlaví smlouvy (tj. jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu, korespondenční adresa, datum narození, IČ, DIČ, telefon a e-mail), a při jejich zpracování plní povinnosti k jejich ochraně stanovené Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen Nařízení). Kontaktní údaje na poskytovatele jako správce jsou uvedeny v záhlaví smlouvy.
7.2 Poskytovatel osobní údaje uživatele zpracovává po dobu trvání smlouvy a dále po dobu nezbytně nutnou po jejím ukončení, jejíž délka je stanovena právními předpisy. Po dobu zpracování osobních údajů uživatele má uživatel právo na přístup, opravu, omezení a výmaz osobních údajů, na přenositelnost osobních údajů, právo vznést námitku a právo podat stížnost, a to v rozsahu uvedeném v Nařízení. Poskytovatel informuje uživatele a uživatel bere na vědomí, že osobní údaje uživatele mohou být poskytnuty dalším zpracovatelům, a to poskytovatelům daňových a účetních služeb a státním orgánům (zejména Český telekomunikační úřad, finanční úřady apod.). Poskytovatel prohlašuje, že přijal potřebná opatření k zabezpečení osobních údajů uživatele v souladu s čl. 32 Nařízení. Osobní údaje uživatele nebudou předávány do dalších členských států Evropské unie ani do třetích zemí mimo Evropskou unii.

 

VIII. Společná a závěrečná ustanovení
8.1 Smlouva může být měněna písemnou dohodou poskytovatele a uživatele. Poskytovatel může tyto VOP změnit také jednostranně. Informaci o změně VOP poskytovatel uveřejní na internetových stránkách poskytovatele na adrese www.elnet-group.cz. Dále tuto informaci o změně VOP poskytovatel zašle uživateli (e-mailem či na korespondenční adresu) nejméně jeden (1) měsíc před nabytím účinnosti změny VOP. Pokud uživatel se změnou nesouhlasí, je oprávněn smlouvu s poskytovatelem vypovědět s výpovědní lhůtou třicet (30) dnů, počínaje dnem následujícím po doručení výpovědi poskytovateli, a to bez jakékoliv sankce. Výpověď smlouvy musí uživatel učinit v době od oznámení změny VOP, nejpozději do tří (3) dnů před jejím zamýšleným provedením. O tomto právu ukončit tuto smlouvu poučí poskytovatel uživatele v oznámení o změně VOP. Po dobu plynutí výpovědní doby platí mezi smluvními stranami znění VOP bez navrhované změny. Nevyužije-li uživatel tohoto práva na ukončení smlouvy, smluvní vztah smluvních stran založený touto smlouvou pokračuje ve znění změny VOP.
8.2 Závazkový vztah poskytovatele a uživatele, pokud není upravený v uzavřené smlouvě, případně spory z této smlouvy vzniklé, se budou řídit zákonem č. 89/2012 Sb. v platném znění (občanským zákoníkem) a zákonem č. 634/1992 Sb. v platném znění (o ochraně spotřebitele).
8.3 Uživatel je oprávněn v případě sporu, který se nepodařilo vyřešit dohodou, využít orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je ve vztahu mezi poskytovatelem a uživatelem Český telekomunikační úřad se sídlem Sokolovská 219, Praha 9.
8.4 Pro případ soudního sporu je místně příslušný soud obecný soud poskytovatele.
8.5 Uživatel prohlašuje, že byl při podpisu smlouvy seznámen s platnými podmínkami poskytovatele pro poskytování objednaných služeb, zejména byl seznámen s nároky na požadované technické parametry zařízení uživatele, se způsoben užívání objednaných služeb, úhradou poplatků, odstraňováním závad, a souhlasí s nimi.

Kontaktujte nás pro nezávazné poradenství

made by: